شرکت های خارجی که در کشور خود به صورت قانونی به ثبت رسیده اند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه های مختلف و در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت شعبه نمایندگی خود در ایران نمایند.

ائین نامه اجرایی قانون ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران، بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید edlekarna.cz.

آیین نامه اجرایی ثبت نمایندگی خارجی  در ایران مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۷۸ هیات وزیران:

شرکت های خارجی که به صورت قانونی در کشور خود به ثبت رسیده اند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع می توانند، برای انجام فعالیت های زیر در ایران، نسبت به ثبت نمایندگی خود اقدام نمایند:

-ارائه و انتقال خدماتی فنی و مهندسی و خدمات پس از فروش کالا ها به همراه خدمات شرکت خارجی

-ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری های بیشتر شرکت های خارجی در ایران و افزایش صادرات غیر نفتی

-انجام هر گونه همکاری های لازم با شرکت های مهندسی و فنی ایرانی برای ارائه و انجام کار در کشورهای خارجی

-ارائه خدماتی از قبیل حمل و نقل، بازاریابی، بیمه و بازرسی کالا که مجوز ان ها توسط دستگاه های دولتی صادر می شود.

-انجام قرارداد های اجرایی که، بین اشخاص ایرانی شرکت های خارجی، منعقد می شود.

شعبه شرکت های خارجی

به واحد محلی تابع شرکت اصلی گفته می شود که به طور مستقیم موضوع و وظایف شرکت اصلی را در ان محل انجام می دهد.

نکته:

۱-فعالیت شعبه شرکت خارجی در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی می باشد.

۲-شرکت های خارجی که متقاضی به ثبت شرکت در ایران می باشند وظیفه دارند که، اطلاعات و مدارکی از قبیل :اخرین گزارش مالی تائید شده شرکت ها، اگهی تاسیس و اخرین تغییرات ثبت شده در ان، اساسنامه و گزارش توجیهی حاوی اظلاعات در رابطه با فعالیت های شرکت، نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه و بر آورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز را یه همراه درخواست خود، به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند.

نماینده شرکت های خارجی

به شخص حقوقی و حقیقی گفته می شود که، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را، بر اساس قرارداد نمایندگی در محل بر عهده گرفته است.

اشخاص متقاضی به ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران موظف به ترجمه فارسی اسناد و مدارک و اطلاعات مذبور به همراه یک ارائه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی می باشند:

-ارائه کپی تائیدیه قرارداد موضوع ماده ۴ این ائین نامه

-گپی شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی (اشخاص حقیقی)

-ارائه اساسنامه شرکت، اگهی تاسیس شرکت، اخرین تغییرات ثبت شده شرکت(اشخاص حقوقی)

-ارائه اساسنامه  و اگهی تاسیس شرکت خارجی طرف نمایندگی و اخرین تغییرات ثبت شده در ان

-ارائه اخرین گزارش مالی تائید شده شرکت و گزارش سابقه فعالیت شخصی متقاضی در زمینه پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی

-ارائه گزارش های فعالیت شرکت خارجی طرف نمایندگی

 

اشخاصی که مجوز فعالیت ان ها از طرف مراجع ذیصلاح لغو شده باید، در زمان تعیین شده از سوی اداره ثبت شرکت ها نسبت به انحلال شعبه و امور تصفیه ان اقدام نمایند.

تبصره:

شرکت هایی که امکان تمدید مجوز فعالیت ان ها نمی باشد، باید در مدت ۶ ماه اقدام به انجلال شرکت و امور تصفیه ان نمایند.

-شرکت هایی که در ایران شروع به کار کرده اند وظیفه دارند در هر سال، یک گزارش سالانه از گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را، به دستگاه های ذیربط تسلیم نمایند.

-تمامی اشخاصی که شامل این ائین نامه می شوند وظیفه دارند یک گزارش از فعالیت های شعبه در ایران را به همراه صورت های مالی حسابرسی شده در مدت ۴ ماه بعد از به اتمام رسیدن سال مالی یه دستگاه های ذیربط تسلیم نمایند.

-اداره شعبه های شرکت های خارجی در ایران بر عهده یک و یا چند شخص حقیقی مقیم در ایران می باشد.

-شرکت های خارجی برای استفاده از مزایای ائین نامه و استمرار فعالیت که تا قبل از لازم الاجرا شدن ائین نامه در ایران فعالیت می کردند، موکلف به ارائه مدارک و اطلاعات مواد ۵ و ۳ ائین نامه به دستگاه های ذیزبط بوده و باید وضعیت خود را با ائین نامه تطبیق دهند.