رد علامت تجارتی

از جمله مواردی که باعث رد شدن علامت تجاری می شوند عبارت است از:

– علامت انتخاب شده قبلا به اسم شخص دیگری ثبت شده باشد.

– علامت انتخاب شده طابع مقررات اسلامی نباشد.

– علامت انتخاب شده تقلیدی باشد.

– در علامت انتخاب شده از پرچم ایران و یا دیگر کشور ها استفاده شده باشد.

– با علامت های ثبت شده دیگر شباهت داشته باشد.

– علامت انتخاب شده  از لحاظ تلفظ و یا شکل ظاهر مصرف کنندگان را به اشتباه بیاندازد.

– علائمی که  تقلیدی از نشان ها و مدل ها وانگ های دولت جمهوری اسلام ایران باشد.

– علائمی که مخالف با شئونات اسلامی باشد.