مراحل تجدید علامت تجارتی

مدت زمان اعتبار علامت ثبت شده از تاریخ صدور تصدیق ثبت برابر با ۱۰ سال تمام شمسی می‎باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده، ظرف مدت ٦ ماه پس از اتمام اعتبار علامت، می‎تواند تقاضای تمدید آن را نماید. در غیر این صورت علامت تجارتی  از حمایت قانونی بهره‎مند نخواهد بود و ابطال می‎گردد.

روش ثبت علامت تجارتی :

  • ابتدا متقاضی باید تقاضانامه‎ای حاوی نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی را تکمیل نماید و به همراه گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تحویل دهد.
  • مسئول اداره مذکور تقاضای وی را در دفتر اندیکاتور ثبت و مدارک ابرازی را برای ضمیمه شدن به پرونده به قسمت بایگانی ارسال و برای آن، یک کارشناس تعیین می‎نماید.
  • کارشناس مربوطه نیز پس از دریافت مدارک ابرازی پیش نویس، آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه می‎نماید impotenciastop.pt/.
  • متقاضی جهت پرداخت حق الثبت باید به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت وجه تعیین شده در بانک ملی، رسید آن را ضمیمه اظهارنامه کرده و به اداره تحویل دهد.
  • مسئول اداره بعد از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می‎دهد که پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت می‌گردد.
  • در پایان گواهی تجدید علامت صادر می‎گردد که پس از احراز هویت و اخذ رسید، به صاحب علامت یا وکیل قانونی او تحویل داده می‎شود.