مراحل ثبت علامت تجارتی

 • ابتدا سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی که می‌توان از دایره فروش اوراق بهادار خریداری و سپس تکمیل آن
 •  چنانچه علامت مورد درخواست بصورت تصویر یا نوشته خاصی باشد، تهیه ١٠ تصویر از آن به همراه اظهارنامه الزامی است.

نکته اول : قطعات عکس باید با توجه به تعداد هر طبقه اضافی تهیه شود.

نکته دوم : سه قطعه از تصاویر مذکور باید در اظهارنامه الصاق شود.

نکته سوم : اندازه نمونه‎ها نباید از ۱۰ سانتیمتر از هر طرف بیشتر باشد.

 • مدارک پس از بررسی اولیه به منظور پرداخت حق الثبت اظهارنامه به حسابداری اداره ارجاع داده می‌شود
 • متقاضی با مراجعه به قسمت حسابداری و اظهارنامه را ارائه و فیش بانکی صدور می‌یابد پرداخت وجه باید در شعبه بانک ملی مستقر در ساختمان ثبت صورت گیرد و پس از پردخت وجه فیش به حسابداری ارائه گردد مسئول حسابداری با ملاحظه فیش ضمن انعکاس در دفاتر مربوطه اظهارنامه را ممهور نموده و تحویل متقاضی می‌دهد.
 • اظهارنامه و تصاویر تحویل اداره می‌شود اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه ثبت شده و تاریخ در آن درج می‌گردد. یک نسخه از اظهارنامه ثبت علامت تجارتی به متقاضی  و نسخه دیگر آن در سوابق ضبط می‌شود. یک نسخه نیز به منظور بررسی در اختیار کارشناس قرار داده می‌شود.
 • کارشناس مربوطه در مدت ۱۵ روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در صورت عدم ملاحظه سابقه ثبت و یا مشابهت با علایم ثبت شده علامت تجارتی را ثبت می‌کند.

تذکر : اگر تقاضای ثبت علامت تجارتی با رد مواجهه شود، متقاضی می‌تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم به دادگاههای حقوقی تهران مراجعه و علیه تصمیم صادر شده شکایت نماید.

 • مسئول اداره پس از امضای پیش نویس آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی آن را به ماشین نویسی ارجاع می‌دهد. پس از آن یک نمونه از علامت درخواستی به پیش نویس الصاق شده و در دفتر اندیکاتور توسط مسئول ثبت و به متقاضی تحویل داده می‌شود تا در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردد.
 • پس از اینکه انتشار آگهی در روزنامه رسمی، متقاضی باید ٣٠ روز بعد از تاریخ انتشار با در دست داشتن یک نسخه از روزنامه مذکور به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کند و یک نسخه تقاضای ثبت علامت و یک نسخه از روزنامه فوق تقاضای ثبت علامت تجارتی را به این ادارره تحویل دهد
 • مسئول اداره بعد از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می‎دهد که پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت می‌گردد.
 • متقاضی جهت پرداخت حق الثبت باید به حسابداری مراجعه و پس از پرداخت وجه تعیین   شده در بانک ملی، رسید آن را ضمیمه اظهارنامه کرده و به اداره تحویل دهد.
 •  مراتب در برگ تصدیق ثبت علامت درج و ضبط پرونده شده و آگهی ثبت علامت تجارتی تحریر شده توسط مسئول اداره امضا و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت درج در روزنامه رسمی تحویل متقاضی می‌گردد.
 • مدت اعتبار و تصدیق ثبت علامت تجارتی از تاریخ تسلیم اظهارنامه ده سال می‌باشد و چنانچه صاحب علامت تمایل به تمدید مدت ثبت داشته باشد، می‎تواند حداکثر ظرف مدت ٦ ماه از انقضای اعتبار تصدیق ثبت اقدام به تجدید علامت کند. پس از گذشت ٦ ماه علامت ثبت شده دیگر اعتبار قانونی نخواهد داشت.

نکات مهم :

 1. چنانچه در هنگام رسیدگی به علامت، کارشناس مشاهده کند که علامت متقاضی سابقه ثبت و یا با علائم ثبت شده قبلی شباهت دارد، اخطار رد علامت را به مسئول اداره ابلاغ می‌نماید amoxicilline sans ordonnance.
 2. قبل از مراجعه به دفتر روزنامه رسمی متقاضی ملزم به تهیه کلیشه تصویر علامت مربوطه می‌باشد تا کلیشه مذکور را به همراه آگهی به دفتر روزنامه تحویل دهد.