نقل و انتقال علامت تجارتی

اگر علامت تجاری به صورت قانونی مورد انتقال قرار گیرد باید در اظهار نامه مربوطه، تغییر نام صاحب علامت نکاتی از قبیل: شماره ثبت علامت در ایران و نام، اقامتگاه و تابعیت مالک، و همچنین نام و نشانی نماینده قانونی مالک در ایران قید شده و تمامی مدارک باید در اظهارنامه ضمیمه شود.

نکته :

پس از ظهر نویسی و انجام بررسی های لازم، تصدیق ثبت به نام مالک جدید و به صاحب ان مسترد خواد شد.

اگر انتقال در خارج از کشور به ثبت رسیده باشد یک عدد رونوشت جهت تائید ثبت در اداره ثبت کافی می باشد.